Varmepumpe Wiki

Brug vores varmepumpe wiki til at få styr på begreberne

Type:
10/10
Flere oplysninger
Fordele
  • Giver dig en 100 % løsning med både vand og varme
  • Højeffektiv varmepumpe, der passer perfekt til mindre huse og/eller lavenergihuse. Har indbygget veksler og pumpe, så du kan tislutte den direkte til dine vandrør. Er en såkaldt Monoblock-model, som er en af Panasonics mest populære.
Krav
  • Skal have årligt eftersyn
  • Stor investering

Varmepumpe: En varmepumpe er et varmesystem, der udvinder energi fra eksempelvis luft, jord eller vand og omsætter dette til varme i den bygning, der skal opvarmes. En varmepumpe anses som et grønt alternativ til eksempelvis opvarmning med el, olie- eller gasfyr.

Jord til vand varmepumpe: En jord til vand varmepumpe er et opvarmningssystem, der udvinder naturlig varme fra jorden og omsætter denne til varme i bygninger.

Jordvarme: Jordvarme er et begreb der dækker over den termiske eller geotermiske varme, der findes i jorden. Udtrykket bruges også til at referere til en jord til vand varmepumpe.

Jordslange: En slange fyldt med frostsikret væske, der nedgraves i forbindelse med etablering af en jord til vand varmepumpe.

Vandrette jordslanger: Jordslanger, der nedgraves og lægges vandret i jorden i forbindelse med jord til vand varmepumper.

Lodret boring: En boring, der foretages lodret ned i jorden til indføring af jordslanger i forbindelse med installation af jord til vand varmepumper.

Luft til vand varmepumpe: En varmepumpe, der udvinder termisk energi fra luften, og overfører denne varmeenergi til vandbårnesystemer i bygninger.

Luft til luft varmepumpe: En varmepumpe, der fungerer ved at udvinde termisk energi fra luften og lede denne ind i bygninger som varmluft.

Split Units: Et begreb der dækker over luft til luft varmepumper.

Udedel: Den del af varmepumpesystemet, der placers udenfor til udvinding af termisk varme. Bruges oftest i forbindelse med luft til vand- og luft til luft varmepumper.

Indedel: Den del af et varmepumpesystem der placeres indenfor bygningen. Bruges oftest til at dække over udblæsningsdelen ved luft til luft varmepumper.

Boligventilationsvarmepumpe: Et varmepumpesystem, der fungerer som ventilation i bygninger og genanvender den eksisterende varme i luften indenfor.

Brugsvandsvarmepumpe: En varmepumpe, der udvinder termisk energi fra den eksisterende luft i bygningen og anvender denne til opvarmning af brugsvand.

Fordamper: Første enhed i varmepumpe kredsløbet. Et kølemiddel i fordamperen optager varmeenergien fra varmekilden (f.eks. jordslanger) og fordamper.

Kompressor: Den enhed i et varmepumpesystem, der under højt tryk komprimerer den tilførte varmeenergi fra gassen i fordamperen, for at opnå temperaturer omkring 100 grader.

Kondensator: Den enhed i varmepumpe kredsløbet, der optager varmen fra kompressoren og nedkøler den til en temperatur, der er egnet til bygningens vandbårne systemer.

Ekspansionsventil: Den enhed i varmepumpe kredsløbet, der nedkøler kølemidlet efter opvarmning og fører det tilbage til fordamperen.

Varmeveksler: En enhed, der overfører varme fra et medie til et andet uden, at de kommer i direkte kontakt med hinanden. Eksempelvis fra kølevæsken i jordslanger til kølevæsken i en fordamper.

Hybridanlæg: Et begreb, der dækker over en sammensætning af flere forskellige varmekilder til opvarmning. Eksempelvis er sammensætningen af oliefyr og varmepumpe et hybridanlæg.

Varmegenvinding: Et begreb, der dækker over genanvendelse af varmeenergi. Brugsvandsvarmepumper og boligventilationsvarmepumper anvender varmegenvinding.

COP/Normeffektfaktor: COP (coefficient of performance) er en faktor der angiver forholdet mellem den varmeenergi, der genereres, og den strøm der bruges. Jo højere COP faktor jo mere effektiv er varmepumpen. COP udregnes på baggrund af faste temperaturer, og kan derfor være vildledende i forhold til pumpens effektivitet hen over et helt år.

SCOP/Årsnyttevirkningsgrad: SCOP (seasonal coefficient of performance) er en faktor der angiver varmepumpens effektivitet hen over et helt år. Jo højere en SCOP værdi jo mere effektiv er varmepumpen. Man rådes til at bruge SCOP værdien, frem for COP værdien, til vurdering af varmepumpers effektivitet i kolde lande som Danmark.

Fremløbstemperatur: Temperaturen på vandet, der ledes ind i bygningens vandbårne systemer.

Vandbårne systemer: Dækker over systemer der indeholder vand, typisk radiatorer og gulvvarme.

Varmeafgiver system: De flader, hvorfra der afgives varme. Kan referere til radiatorer og gulvvarme.